• manpunt 2
  • manpunt 3
  • manpunt 4
  • manpunt 5

MANUFACTURES DE GÈNERE DE PUNT

Manufactures de gènere de punt

Disposem d’un modern parc de teleres circulars per a gènere de punt en diferents galgues i diàmetres que ens permeten teixir diferents lligats amb els filats de polièster, poliamida i elastòmers.
Ens adeqüem sempre a les necessitats del mercat, podem doncs, desenvolupar el lligat segons les especificacions tècniques necessàries per aconseguir la qualitat òptima.
Realitzem un control exhaustiu dels paràmetres de teixiduria fixats per cada article per mantenir una qualitat constant.